عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
انبارداری و مهندسی انبار   1397/08/05 16 ساعت 20 2,780,000 1397/07/02
تربیت افسر HSE   1396/06/04 32 ساعت 20 4,800,000 1396/05/01
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (مقدماتی)   24 ساعت 15 1,350,000