دوره جامع ویژه مدیران فروش و بازاریابی

هدف:
 
هدف از طرح دوره جامع بازاریابی ،آشنا ساختن مدیران بخش های بازاریابی و تفاوت آن با فروش ،لزوم یکپارچگی در تصمیم گیری های مربوط به کالا ،قیمت گذاری ،تبلیغات ،اطلاع رسانی ، و روش های پخش و توزیع است به گونه ای که بتوانند با شناسایی وضعیت موجود در زمینه های فوق و توانایی در پیش بینی و هدف گذاری ،بهترین راهکار ها یا استراتژی ها را برای حصول اهداف دوگانه و موفقیت در فروش و سودآوری و تثبیت نام و شهرت برای بنگاه و محصول اتخاذ نمایند .
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 40 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 10,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: