بازاریابی صنعتی

هدف:

سرفصل های آموزشی : 
1- آشنایی با ماهیت و محیط بازاریابی صنعتی
2- آشنایی با مبانی مهندسی فروش
3- ماهیت خرید و رفتار صنعتی با رویکرد بررسی الگوها و مدل ها
4- تقسیم بندی بازار، هدف گیری و جایگاه سازی در بازارهای صنعتی
5- استراتژی محصول و ارائه محصول جدید
6- کانال های توزیع صنعتی و تدارکات بازاریابی 

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 4 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 2,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: