مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK (فرآیند های اصلی)

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: