حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/06/11
تاریخ پایان دوره: 1396/06/31
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/06/10
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 6,480,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333