مسئولیت های قانونی و حقوقی کارفرمایان در HSE (ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست)

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/06/21
تاریخ پایان دوره: 1396/06/21
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/06/20
مدت دوره: 6 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1,100,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333