کارگاه آموزشی هوش هیجانی (EQ)

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/05/28
تاریخ پایان دوره: 1396/05/31
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/05/27
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 1,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 38223333