بسته دوره‌های مدیریت منابع انسانی


• تشریح الزامات و اصول پیاده‌سازی استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO10015؛
• تشریح الزامات و اصول پیاده‌سازی استاندارد ISO34000 (تعالی منابع انسانی)؛
• استفاده از نرم افزار اکسل در فرایندهای سرمایه‌های انسانی؛
• مهارت‌ها و تکنیک‌های مصاحبه‌های منابع انسانی؛
• تنظیم و مدیریت یک سیستم موفق محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد؛