دوره‌های توانمندسازی مدیران کسب ‌وکارها


• مدیریت حل مسأله؛
• کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره و برقراری ارتباط مؤثر؛
• اخلاق حرفه‌ای برای مدیران پروژه‌؛
• اصول و قواعد رفتار حرفه‌ای در کسب‌وکار ؛