بسته دوره‌های مدیریت استراتژیک


• آشنایی با اصول و قواعد مدیریت استراتژیک؛
• پیاده‌سازی سیستم مدیریت استراتژیک با استفاده از کارتهای امتیازی متوازن؛
• ارزیابی استراتژی‌های کسب‌وکار و بهبود هدفگذاری و مدیریت استراتژیک؛