سرفصل دوره:

1. بررسی مفاهیم ریسک و کلیات فرآیند مدیریت ریسک

   - ترمینولوژی و تعاریف شناسایی خطر

   - ارزیابی ریسک

   - ضرورت تدوین پلان های مدیریت ریسک

   - معرفی و تشریح شناسایی خطرات و مدیریت ریسک

2. تشریح روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

  - معرفی و تشریح روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (FMEA-WILLIAM FINE- JSA)

3. برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

  - برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (FMEA-WILLIAM FINE- JSA) و مطالعات موردی و تشریح اقدامات اصلاحی و      پیشگیری از خطرات و کنترل ریسک