ردیف عنوان دوره مدت دوره ثبت نام
1 ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری 20 ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام
2 ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 8 ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام
3 آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 40ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام
4 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویزه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 16 ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام