کتاب

سطح

تعداد درس

مدت دوره

تاریخ برگزاری

 

 

 

Business Result

 

Beginner 1

(Units (1 – 4 

15 ساعت

اردیبهشت 98

  دوشنبه-چهارشنبه

ثبت نام

Beginner 2

(Units (5 – 8

15 ساعت­

اردیبهشت 98

  دوشنبه-چهارشنبه

ثبت نام

 

 

Market Leader

(Elementary)

 

Elementary 1

(Units (1 – 6 

30 ساعت

اردیبهشت 98

  دوشنبه-چهارشنبه

ثبت نام

Elementary 2

(Units (7 - 12 

 

36 ساعت

 

اردیبهشت 98

  دوشنبه-چهارشنبه

ثبت نام

 

 

 

Market Leader

(pre Intermediate)

 

Pre Intermediate 1

(Units (1 – 6 

30 ساعت

خرداد 98

ثبت نام

Pre Intermediate 2

(Units (7 - 12 

36 ساعت

خرداد 98

ثبت نام

 

 

 

Market Leader

(Intermediate)

 

 

Intermediate 1

(Units (1 – 6 

30 ساعت

خرداد 98

ثبت نام

 

Intermediate 2

 

(Units (7 - 12

 

36 ساعت

خرداد 98

ثبت نام