اعضای نمایندگی:

  1. محمدحسن علیپور  ( رئیس هیات مدیره)
  2. محمد دیانتی ( مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره)
  3. محمدرضا اخوان شریف  ( عضو  هیات مدیره)
  4. اکبر شاه کرمی  (عضو علی البدل هیات مدیره)
  5. سعید قاضی طباطبایی ( بازرس اصلی)
  6. ابوالقاسم نوری ( عضو علی البدل هیات مدیره)
  7. محمدرضا داد  (بازرس علی البدل)
  8. محمدعلی محمدی   (سهام دار)
  9. سعید سعیدااردکانی  (سهام دار)
  10. کاملیا احتشامی اکبری ( سهام دار)