اعضای نمایندگی:

  1. محمدعلی محمدی ( رئیس هیات مدیره)
  2. اکبر شاه کرمی  (نایب رییس هیات مدیره)
  3. محمد دیانتی ( مدیرعامل و عضو هیات مدیره )
  4. محمدرضا اخوان شریف  ( سهام دار)
  5. محمدحسن علیپور  ( سهام دار)
  6. سعید قاضی طباطبایی ( بازرس اصلی)
  7. ابوالقاسم نوری ( عضو علی البدل هیات مدیره)
  8. محمدرضا داد  (بازرس علی البدل)
  9. سعید سعیدااردکانی  (سهام دار)
  10. کاملیا احتشامی اکبری ( سهام دار)