طبقه بندی ارائه خدمات مشاوره و یا به عبارتی استاندارسازی کسب و کار در بنگاه های اقتصادی به شرح ذیل می باشد.

 • راهبری سازمانی
 • مدیریت استمرار تداوم کسب‌وکار
 • برنامه‌ریزی و کنترل عملیاتی تولید
 • سیستم مدیریت کیفیت
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت محیط زیست
 • HSE
 • سیستم مدیریت صنایع غذایی  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایی
 • مدیریت بازاریابی و فروش
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی (ERP)
 • مدیریت پروژه
 • ارزیابی مخاطرات (ریسک)
 • مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • مدیریت برند و برندسازی
 • سیستم‌های‌ مدیریت یکپارچه (IMS)
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ISO 20000&ITIL)
 • COBIT
 • شش سیگما
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی
 • سیستم مدیریت امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تدوین طرح استمرار کسب‌وکار (Business Plan)
 • سیستم مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات 
 • مدیریت قیمت تمام شده
 • مدیریت رضایت‌مندی مشتری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • اصول تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی
 • سیستم‌های مدیریتی مرتبط با آموزش و کارشناسان آموزشی
 • سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و مراکز تست و آزمون(ISO 17025)
 • مدیریت فرایند کسب‌وکار‌
 • آزمون محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت کیفیت در صنایع خودرو